Merkliste


document.getElementById("mailto").onmouseover = function() {myFunction()}; function myFunction() {$(document).ready(function() { var url = window.location.href; //get url var email = 'anfrage@zaunfachhandel24.de'; var body = 'Hallo ZAUNIVERSUM-Team' + '%0D%0A' + 'Bitte erstellen Sie mir ein Angebot über die Artikel in meiner Merkliste.' + '%0D%0A' + '%0D%0A' +'Meine Merkliste:' + '%0D%0A'; var contact = '%0D%0A'+ '%0D%0A'+ 'Bitte ausfüllen:' + '%0D%0A' + '%0D%0A' + 'Firmenname:'+ '%0D%0A' + 'Ansprechpartner:'+ '%0D%0A' + 'Anschrift:' + '%0D%0A' + 'Lieferanschrift (falls abweichend):' + '%0D%0A' + 'Telefonnummer:' + '%0D%0A' + 'Webseite (optional):' var productname = document.getElementsByClassName('item-name'); var productqty = document.getElementsByClassName('qty-input'); var productatt = document.getElementsByClassName('position-relative w-100'); var productvn = document.getElementsByClassName('basket-item'); for(var index=0;index < productname.length;index++){ var body = body + ('%0D%0A' + productqty[index].value + 'x ' + productname[index].innerText + ', ' + productatt[index].innerText.split(productname[index].innerText)[1] + '%0D%0A' + 'Artikelnummer: ' + productvn[index].innerText.split("Artikelnummer: ")[1] + '%0D%0A'); } var subject = 'Anfrage Merkliste'; var hrefTitle = 'Fragen offen? Kein Problem! Ab die Post...'; $('#mailto').attr('href','mailto:'+email+'?body='+body+contact+'&subject='+subject); $('#mailto').attr('title', hrefTitle); }); } document.getElementById("mailto").ontouchstart = function() {myFunction()}; function myFunction() {$(document).ready(function() { var url = window.location.href; //get url var email = 'anfrage@zauniversum.de'; var body = 'Hallo ZAUNIVERSUM-Team' + '%0D%0A' + 'Bitte erstellen Sie mir ein Angebot über die Artikel in meiner Merkliste.' + '%0D%0A' + '%0D%0A' +'Meine Merkliste:' + '%0D%0A'; var contact = '%0D%0A'+ '%0D%0A'+ 'Bitte ausfüllen:' + '%0D%0A' + '%0D%0A' + 'Firmenname:'+ '%0D%0A' + 'Ansprechpartner:'+ '%0D%0A' + 'Anschrift:' + '%0D%0A' + 'Lieferanschrift (falls abweichend):' + '%0D%0A' + 'Telefonnummer:' + '%0D%0A' + 'Webseite (optional):' var productname = document.getElementsByClassName('item-name'); var productqty = document.getElementsByClassName('qty-input'); var productatt = document.getElementsByClassName('position-relative w-100'); var productvn = document.getElementsByClassName('basket-item'); for(var index=0;index < productname.length;index++){ var body = body + ('%0D%0A' + productqty[index].value + 'x ' + productname[index].innerText + ', ' + productatt[index].innerText.split(productname[index].innerText)[1] + '%0D%0A' + 'Artikelnummer: ' + productvn[index].innerText.split("Artikelnummer: ")[1] + '%0D%0A'); } var subject = 'Anfrage Merkliste'; var hrefTitle = 'Fragen offen? Kein Problem! Ab die Post...'; $('#mailto').attr('href','mailto:'+email+'?body='+body+contact+'&subject='+subject); $('#mailto').attr('title', hrefTitle); }); }

Unsere Empfehlungen